Skip to main content

Speakeasy Live at Mojo's on 2004-07-08

Audio Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 5,786
favorite 0
comment 3
favoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > Sony D8
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 1,055
favorite 0
comment 0
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > Sony D8
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 1,132
favorite 0
comment 0
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > JB3
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 776
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > Sony D8
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 444
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: Oktava MC012(cards) > w-mod UA5 > M1 @48kHz
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 672
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: MG210(DIN, Slightly ROC)>DigiMod UA5>JB3@16/48>Wavelab>SHN
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 3,076
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: ADK A51TLs(matched)>V2(hpf1-12db/oct@125Hz)>modsbm1>M1@ 44.1kHz
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 883
favorite 0
comment 0
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > D8
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 5,465
favorite 0
comment 2
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Source: Roger's Soundboard > John-Garrett's MD > 1/8 in > WAV
Speakeasy
by Speakeasy
etree
eye 505
favorite 0
comment 0
Source: Oktava MK012 > w-mod UA5 > D8